همواره رفاه و آسايش خانواده برايشان در درجه اول اهميت بود
11% (2 رای)
خرج‌هاي معمول زندگي را اسراف نمي‌دانستند
11% (2 رای)
تا آنجا كه توان داشتند از امكانات در اختيارشان استفاده مي‌كردند
21% (4 رای)
هميشه سعي در قناعت و پرهيز از اسراف داشتند
58% (11 رای)
تمام آرا: 19